ZACHAR OFF

Czy to koniec kra­dzie­ży “na waliz­kę”? — peł­ny test Key­less Pro­tec­to­ra

TV News.pl

Pol­scy naukow­cy skon­stru­owa­li sku­tecz­ne zabez­pie­cze­nie samo­cho­dów z sys­te­mem KEYLESS, prze­ciw kra­dzie­ży na waliz­kę

Hadron.pl

Pre­zen­ta­cja Key­less Pro­tec­tor