Instrukcja instalacji KEYLESS PROTECTOR – automatycznego wyłącznika pilota-kluczyka systemu Keyless / SmartKey / Kessy

  1. Otwo­rzyć obu­do­wę klu­czy­ka i wyjąć bate­rię.
  2. Zało­żyć klips Key­less Pro­tec­tor na bate­rię zwra­ca­jąc uwa­gę na bie­gu­ny + i — bate­rii oraz klip­sa
  3. Umie­ścić bate­rię wraz z zało­żo­nym klip­sem w miej­sce moco­wa­nia bate­rii
  4. Jeże­li bate­ria wraz z zało­żo­nym klip­sem nie mie­ści się w obu­do­wie – nale­ży wymie­nić bate­rię na cień­szą (np. ory­gi­nal­nie CR2032 zmie­nić na CR2025)
  5. W razie potrze­by nakle­ić kwa­dra­to­wą gąb­kę doci­sko­wą (w zesta­wie) na klips obok ele­men­tów elek­tro­nicz­nych po stro­nie + tak, aby elek­tro­da klip­sa ści­śle doty­ka­ła bate­rii po stro­nie +
  6. Zamknąć ostroż­nie obu­do­wę klu­czy­ka upew­nia­jąc się, że klips Key­less Pro­tec­tor nie zosta­nie uszko­dzo­ny pod­czas zamy­ka­nia. Zwró­cić uwa­gę czy elek­tro­dy klip­sa + i – ści­śle przy­le­ga­ją do bate­rii. Klu­czyk jest w tej chwi­li zabez­pie­czo­ny, naci­ska­nie przy­ci­sku na pilo­cie nie spo­wo­du­je otwar­cia auta.

Miejsce na kluczyk:

Zabez­pie­czo­ny klu­czyk nale­ży umie­ścić w kie­sze­ni. Naj­le­piej żeby klu­czyk znaj­do­wał się w kie­sze­ni samo­dziel­nie, bez dodat­ko­wych przed­mio­tów i monet. Jeże­li klu­czyk będzie cho­wa­ny do dam­skiej toreb­ki – nale­ży go umie­ścić w osob­nej kie­szon­ce naj­bliż­szej zewnętrz­nej stro­nie, bez dodat­ko­wych przed­mio­tów bez­po­śred­nio doty­ka­ją­cych pilo­ta. Nale­ży pamię­tać, że pozo­sta­wio­ny w domu nie­za­bez­pie­czo­ny klu­czyk zapa­so­wy nadal sta­no­wi zagro­że­nie – zabez­piecz go rów­nież mon­tu­jąc Key­less Pro­tec­tor !

Aktywacja – włączenie kluczyka:

- podejść do samo­cho­du
— zatrzy­mać się na chwi­lę w bez­ru­chu na ok. 1 sekun­dę
— zde­cy­do­wa­nym ruchem dło­ni dwu­krot­nie klep­nąć w miej­sce spo­czy­wa­nia klu­czy­ka. Czas pomię­dzy pierw­szym i dru­gim klep­nię­ciem powi­nien wyno­sić 1 sekun­dę (tole­ran­cja 0,8 — 1,2s). Klu­czyk jest akty­wo­wa­ny i po oko­ło 2 sekun­dach od włą­cze­nia sko­mu­ni­ku­je się z sys­te­mem Key­less, a następ­nie pozwo­li na otwar­cie drzwi samo­cho­du oraz uru­cho­mie­nie sil­ni­ka. Jeże­li czas pomię­dzy klep­nię­cia­mi będzie za krót­ki lub za dłu­gi, klu­czyk nie włą­czy się i nie pozwo­li na otwar­cie auta. Pro­szę nie kle­pać wie­lo­krot­nie w klu­czyk. Nale­ży ponow­nie zatrzy­mać się w bez­ru­chu na 1 sekun­dę i klep­nąć w klu­czyk tyl­ko dwu­krot­nie w odstę­pie 1 sekun­dy.

Dezaktywacja – wyłączenie, zabezpieczenie kluczyka:

Po opusz­cze­niu samo­cho­du i zamknię­ciu drzwi przy­ci­skiem na klam­ce, wystar­czy odejść ok 20–25 kro­ków, aby klu­czyk został ponow­nie zabez­pie­czo­ny. Rów­nież pozo­sta­wie­nie klu­czy­ka w zupeł­nym bez­ru­chu powo­du­je auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie klu­czy­ka po upły­wie 2 minut. UWAGA !!! Po opusz­cze­niu pojaz­du nie nale­ży pozo­sta­wiać klu­czy­ka wewnątrz, ponie­waż auto może zablo­ko­wać drzwi, gdy klu­czyk nie będzie aktyw­ny (czy­li zabez­pie­czo­ny).

Uwa­ga: Gwa­ran­cja nie obej­mu­je uszko­dzeń mecha­nicz­nych, dla­te­go pro­si­my o ostroż­ny mon­taż i demon­taż urzą­dze­nia lub wyko­na­nie tej ope­ra­cji w Auto­ry­zo­wa­nym Punk­cie Sprze­da­ży i Mon­ta­żu. Nale­ży pamię­tać, że zło­dzie­je zna­ją wie­le metod na kra­dzież auta i żad­ne z zabez­pie­czeń nie daje 100% sku­tecz­ne­go zabez­pie­cze­nia auta przed wła­ma­niem lub kra­dzie­żą.


Alpi­na

Audi

BMW 1

BMW 2


Citro­en 1

Citro­en 2

Ford

Jagu­ar

Kia

Maz­da

Mer­ce­des

Mini

Mit­su­bi­shi

Nis­san

Ran­ge Rover

Renault

Suzu­ki

Volks­wa­gen

Volvo