KEYLESS PROTECTOR

Zabez­pie­cze­nie samo­cho­dów wypo­sa­żo­nych w sys­tem bez­klu­czy­ko­wy (KEYLESS / SMART KEY / KESSY). Chro­ni przed zeska­no­wa­niem klu­czy­ka i kra­dzie­żą auta „na waliz­kę”, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu wszyst­kich funk­cji i zalet sys­te­mu bez­klu­czy­ko­we­go. Minia­tu­ro­we urzą­dze­nie ma for­mę cie­niut­kie­go klip­sa zakła­da­ne­go na bate­rię wewnątrz klu­czy­ka-pilo­ta. Nie wyma­ga jakich­kol­wiek prze­ró­bek, czy inge­ren­cji w elek­tro­ni­kę samo­cho­du, bez utra­ty gwa­ran­cji na samo­chód. Insta­la­cja jest nie­zwy­kle pro­sta i zaj­mu­je tyle co wymia­na bate­rii, naj­wy­żej 3 minu­ty. Co wię­cej, możesz to zro­bić samo­dziel­nie! Jeśli zmie­nisz auto, możesz szyb­ko prze­ło­żyć zabez­pie­cze­nie do klu­czy­ka nowe­go auta. Zabez­pie­cze­nie zamon­to­wa­ne w klu­czy­ku nie skra­ca żywot­no­ści bate­rii. KEYLESS PROTECTOR to w 100% pol­ski pro­dukt, chro­nio­ny kra­jo­wy­mi i euro­pej­ski­mi zgło­sze­nia­mi paten­to­wy­mi.

         
 

Jak działa KEYLESS PROTECTOR?

KEYLESS PROTECTOR wypo­sa­żo­ny w mikro­pro­ce­sor i czuj­nik ruchu, w inte­li­gent­ny spo­sób ste­ru­je zasi­la­niem klu­czy­ka. Zabez­pie­cze­nie włą­cza zasi­la­nie klu­czy­ka tyl­ko na czas, gdy wła­ści­ciel potrze­bu­je użyć samo­cho­du. Klu­czyk poza samo­cho­dem będzie wyłą­czo­ny z zasi­la­nia — nie odbie­rze i nie wyśle kodu zezwa­la­ją­ce­go na otwar­cie auta i uru­cho­mie­nie sil­ni­ka. Zło­dziej­skie „waliz­ki” nie zeska­nu­ją klu­czy­ka pozba­wio­ne­go zasi­la­nia!

Dezaktywacja (zabezpieczenie) kluczyka:

KEYLESS PROTECTOR dzię­ki czuj­ni­kom ruchu potra­fi roz­po­znać kie­dy kie­row­ca wycho­dzi z auta i odcho­dzi od nie­go. Po przej­ściu 20–25 kro­ków KEYLESS PROTECTOR wyłą­czy zasi­la­nie, a tym samym zabez­pie­czy klu­czyk przed ska­no­wa­niem przez zło­dziei. Rów­nież jeże­li pozo­sta­wi­my klu­czyk w bez­ru­chu (np. na szaf­ce, haczy­ku) – KEYLESS PROTECTOR auto­ma­tycz­nie wyłą­czy klu­czyk po 2 minu­tach. Zabez­pie­czo­ny klu­czyk nie odbie­rze ani nie wyśle kodu zezwa­la­ją­ce­go na otwar­cie samo­cho­du i uru­cho­mie­nie sil­ni­ka.

 

Aktywacja (włączenie) kluczyka:

Wystar­czy podejść do auta, zatrzy­mać się na chwi­lę i dwu­krot­nie klep­nąć w kie­szeń lub toreb­kę, w któ­rej znaj­du­je się klu­czyk. Nie musisz go wyj­mo­wać, a nawet doty­kać! Aktyw­ny klu­czyk zezwa­la na otwar­cie drzwi i uru­cho­mie­nie sil­ni­ka. Mikro­pro­ce­sor KEYLESS PROTECTORA dba o to, aby nie akty­wo­wać klu­czy­ka w spo­sób przy­pad­ko­wy.

KEYLESS PROTECTOR Zabezpiecz swój kluczyk już dziś, aby nadal cieszyć się z udogodnień systemu bezkluczykowego — bez obaw o kradzież lub zniszczenie auta.

 

Zasada działania systemu bezkluczykowego Keyless:

Więk­szość nowo­cze­snych aut wypo­sa­żo­na jest w sys­tem bez­klu­czy­ko­wy: KEYLESS / SMART KEY / KESSY. Nie trze­ba wyj­mo­wać klu­czy­ka z kie­sze­ni aby otwo­rzyć auto i uru­cho­mić sil­nik. Wystar­czy podejść do auta, aby nawią­zać bez­do­ty­ko­we połą­cze­nie pomię­dzy klu­czy­kiem a czuj­ni­ka­mi zbli­że­nio­wy­mi umiesz­czo­ny­mi w klam­kach drzwi samo­cho­du. Zbli­że­nie dło­ni do klam­ki drzwi, ini­cju­je wysła­nie kodu z samo­cho­du do klu­czy­ka (zapy­ta­nie o auto­ry­za­cję). Jeże­li klu­czyk roz­po­zna zgod­ność kodu, w odpo­wie­dzi ode­śle kod zezwa­la­ją­cy na otwar­cie auta. Auto odbie­ra potwier­dzo­ny kod z klu­czy­ka i uak­tyw­nia zamek cen­tral­ny odry­glo­wu­ją­cy drzwi.

Chcąc uru­cho­mić sil­nik, wsia­da­my do wnę­trza auta wraz z klu­czy­kiem. Naci­śnię­cie przy­ci­sku START powo­du­je spraw­dze­nie czy klu­czyk znaj­du­je się wewnątrz kabi­ny oraz ini­cju­je wysła­nie kodu z samo­cho­du do klu­czy­ka (zapy­ta­nie o auto­ry­za­cję). Jeże­li klu­czyk roz­po­zna zgod­ność kodu, w odpo­wie­dzi ode­śle kod zezwa­la­ją­cy na uru­cho­mie­nie sil­ni­ka. Auto odbie­ra potwier­dzo­ny kod z klu­czy­ka i uru­cha­mia sil­nik. Wymia­na kodów trwa bar­dzo krót­ko, ułam­ki sekund. Wygo­da korzy­sta­nia z syte­mu jest nie­za­prze­czal­na, jed­nak zło­dzie­je wyko­rzy­stu­ją to udo­god­nie­nie do kra­dzie­ży samo­cho­du.

Na czym polega kradzież auta „na walizkę”.

Dwóch zło­dziei — dwie „waliz­ki”. Kra­dzież zaczy­na się od chwy­ce­nia za klam­kę i zeska­no­wa­nia klu­czy­ka… Wystar­czą sekun­dy!

Sys­tem Key­less miał uła­twić kie­row­com życie, nie­ste­ty oka­za­ło się, że uła­twił zło­dzie­jom dosta­nie się do auta. Zło­dzie­je wypo­sa­że­ni są w 2 urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne (tzw. waliz­ki”), któ­re potra­fią prze­chwy­cić kody gene­ro­wa­ne pomię­dzy autem i klu­czy­kiem. Waliz­ki mogą prze­sy­łać kody pomię­dzy sobą na znacz­ne odle­gło­ści, nawet 400 metrów. Samo­chód możesz stra­cić wszę­dzie: pod domem, w gara­żu pod­ziem­nym, pod cen­trum han­dlo­wym, na dowol­nym par­kin­gu, a nawet na sta­cji ben­zy­no­wej…

Naj­wię­cej nagrań video w Inter­ne­cie poka­zu­je prze­bieg kra­dzie­ży w nocy przed domem — z racji zain­sta­lo­wa­nych kamer. Pierw­szy zło­dziej chwy­ta za klam­kę samo­cho­du ini­cju­jąc wysła­nie z samo­cho­du kodu z zapy­ta­niem o auto­ry­za­cję klu­czy­ka. Jego waliz­ka prze­chwy­tu­je kod i prze­sy­ła go do dru­giej waliz­ki. Wspól­nik przy­kła­da swo­ją waliz­kę do okien, drzwi i ścian budyn­ku, pró­bu­jąc namie­rzyć klu­czyk. Jeśli uda mu się prze­słać kod do klu­czy­ka odda­lo­ne­go nawet o 10 metrów – ten odpo­wie kodem zezwa­la­ją­cym na otwar­cie auta i uru­cho­mie­nie sil­ni­ka. Kod auto­ry­za­cyj­ny (odpo­wiedź klu­czy­ka) zosta­je prze­chwy­co­ny przez dru­gą waliz­kę i prze­sła­ny do pierw­szej waliz­ki. Pierw­szy zło­dziej otwie­ra auto, uru­cha­mia sil­nik wci­ska­jąc przy­cisk START i odjeż­dża. Bez­gło­śnie, bez żad­nych śla­dów wła­ma­nia, w kil­ka sekund…

Jed­nak naj­wię­cej kra­dzie­ży odno­to­wu­je się na par­kin­gach Centr Han­dlo­wych. Wła­ści­ciel auta wcho­dząc do skle­pu nie podej­rze­wa, że ktoś w tym cza­sie pod­cho­dzi do jego auta. Pierw­szy zło­dziej chwy­ta za klam­kę, prze­chwy­tu­je kod i wysy­ła go do waliz­ki dru­gie­go zło­dzie­ja śle­dzą­ce­go kie­row­cę, któ­ry wła­śnie robi zaku­py. Wła­ści­ciel auta nie podej­rze­wa rów­nież, że czło­wiek idą­cy za nim w pew­nej odle­gło­ści, z tecz­ką na ramie­niu może wła­śnie ska­no­wać jego klu­czyk. Waliz­ki zło­dziei prze­chwy­tu­ją kody i prze­sy­ła­ją je pomię­dzy sobą, mimo że odda­lo­ne są nawet o 400 metrów. Auto odjeż­dża bez wzbu­dze­nia podej­rzeń prze­chod­niów, pod­czas gdy wła­ści­ciel nadal zaję­ty jest zaku­pa­mi.

Zło­dzie­je mogą odje­chać w dowol­ne miej­sce do póki nie zga­szą sil­ni­ka. Samo­chód może jechać bez klu­czy­ka, kom­pu­ter wyświe­tli jedy­nie komu­ni­kat o jego bra­ku. Koń­czą­ce się pali­wo też nie jest pro­ble­mem, ponie­waż tan­ku­ją auto przy włą­czo­nym sil­ni­ku. Waliz­ki potra­fią prze­chwy­cić i zapi­sać w pamię­ci kody sys­te­mu Key­less, tak aby zło­dzie­je mogli potem doro­bić ory­gi­nal­ne klu­czy­ki. Taka meto­da kra­dzie­ży nie powo­du­je żad­nych śla­dów wła­ma­nia.

KEYLESS PROTECTOR

Zabezpiecz swój kluczyk już dziś, aby nadal cieszyć się z udogodnień systemu bezkluczykowego — bez obaw o kradzież lub zniszczenie auta.

Etui na kluczyk…

Oczy­wi­ście klu­czyk możesz zawi­nąć folią alu­mi­nio­wą, scho­wać do spe­cjal­ne­go etui, worecz­ka, lub bla­sza­ne­go pude­łecz­ka… ale nie po to kupi­łeś nowo­cze­sne auto z sys­te­mem bez­klu­czy­ko­wym – żeby za każ­dym razem wyj­mo­wać z cze­goś takie­go klu­czyk!!! Prze­cież ideą sys­te­mu bez­klu­czy­ko­we­go KEYLESS / SMART KEY / KESSY jest moż­li­wość otwar­cia auta i uru­cho­mie­nie sil­ni­ka bez wycią­ga­nia klu­czy­ka z kie­sze­ni lub toreb­ki… po pro­stu pod­cho­dząc do auta. Key­less Pro­tec­tor auto­ma­tycz­nie zabez­pie­czy Twój klu­czyk pozwa­la­jąc Ci cie­szyć się wygo­dą korzy­sta­nia z sys­te­mu bez­klu­czy­ko­we­go Key­less. Jedy­ne co musisz zro­bić, to podejść do auta i klep­nąć się w kie­szeń lub toreb­kę. Pro­ste, szyb­kie i wygod­ne, praw­da?

Dodatkowe zabezpieczenie elektroniczne…

Czym wię­cej zabez­pie­czeń – tym lepiej. Załóż­my że Two­je auto ma zain­sta­lo­wa­ne dodat­ko­we ukry­te zabez­pie­cze­nie elek­tro­nicz­ne lub dodat­ko­wy bre­lo­czek bez któ­re­go zło­dziej nie ma moż­li­wo­ści uru­cho­mie­nia sil­ni­ka – ale nadal nara­żo­ne jest na otwar­cie. Możesz wte­dy stra­cić cen­ne przed­mio­ty pozo­sta­wio­ne w środ­ku (lap­top, tele­fon, pie­nią­dze, doku­men­ty). A na doda­tek zło­dzie­je nie mogąc uru­cho­mić sil­ni­ka, zło­śli­wie znisz­czą wnę­trze lub opusz­cza­jąc auto uru­cho­mią gaśni­cę w celu zatar­cia po sobie śla­dów. Dopro­wa­dze­nie kabi­ny do czy­sto­ści po takiej sytu­acji jest bar­dzo trud­ne i kosz­tow­ne. Trud­no też będzie prze­ko­nać fir­mę ubez­pie­cze­nio­wą, że gaśni­ca zosta­ła uru­cho­mio­na przez zło­dzie­ja, a nie wła­ści­cie­la.

Key­less Pro­tec­tor zapo­bie­ga przed otwar­ciem drzwi i dosta­niem się zło­dzie­ja do wnę­trza pojaz­du oraz uru­cho­mie­niem sil­ni­ka.

Lokalizator GPS/GSM

Załóż­my, że Two­je auto wypo­sa­żo­ne jest w urzą­dze­nie słu­żą­ce do loka­li­za­cji pojaz­du poprzez sate­li­ty i sie­ci komór­ko­we. Przy­dat­ne roz­wią­za­nie – ale nie­ste­ty zło­dzie­je i na to mają spo­sób. Posia­da­ją urzą­dze­nia zagłu­sza­ją­ce czę­sto­tli­wo­ści fal GPSGSM, zasi­la­ne wprost z gniazd­ka zapal­nicz­ki samo­cho­do­wej (dostęp­ne w każ­dym skle­pie elek­tro­nicz­nym). W rezul­ta­cie auto jest nie­wi­docz­ne przez sate­li­ty i sie­ci komór­ko­we.

Ubezpieczenie Auto Casco…

War­to je posia­dać, ale Towa­rzy­stwa Ubez­pie­cze­nio­we tyl­ko szu­ka­ją pre­tek­stów, aby móc odmó­wić wypła­ty odszko­do­wa­nia: Jeśli samo­chód zosta­nie skra­dzio­ny meto­dą na tzw. „waliz­kę”, czy­li zdal­ne sko­pio­wa­nie sygna­łu z ory­gi­nal­ne­go klu­czy­ka – trze­ba będzie udo­wod­nić Ubez­pie­czy­cie­lo­wi (naj­czę­ściej przed sądem), że nie bra­ło się udzia­łu w kra­dzie­ży wła­sne­go samo­cho­du. Nawet jeśli samo­chód zosta­nie zna­le­zio­ny, ale roz­ło­żo­ny na czę­ści i roz­kra­dzio­ny. Doty­czy to rów­nież kra­dzie­ży war­to­ścio­wych przed­mio­tów z wnę­trza pojaz­du: lap­top, doku­men­ty, baga­że. Dzie­je się tak ponie­waż na aucie nie ma śla­dów wła­ma­nia, a kom­pu­ter samo­cho­du zapi­sał infor­ma­cję, że został otwar­ty i uru­cho­mio­ny we wła­ści­wy spo­sób ory­gi­nal­nym klu­czy­kiem. Spra­wy sądo­we trwa­ją przy­naj­mniej kil­ka mie­się­cy.

KEYLESS PROTECTOR uchro­ni Cię przed coraz bar­dziej roz­po­wszech­nia­ją­cą się meto­dą kra­dzie­ży samo­cho­du na „waliz­kę”.