Posiadasz samochód wyposażony w system bezkluczykowy KEYLESS ? Zobacz jak szybko możesz go stracić! Zabezpiecz go.

KEYLESS PROTECTOR

Pierw­sze na świe­cie zabez­pie­cze­nie klu­czy­ka samo­cho­du wypo­sa­żo­ne­go w sys­tem bez­klu­czy­ko­wy (KEYLESS / SMART KEY / KESSY). Chro­ni przed zeska­no­wa­niem klu­czy­ka i kra­dzie­żą auta „na waliz­kę”, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu wszyst­kich funk­cji i zalet sys­te­mu bez­klu­czy­ko­we­go. Minia­tu­ro­we urzą­dze­nie ma for­mę cie­niut­kie­go klip­sa zakła­da­ne­go na bate­rię wewnątrz klu­czy­ka-pilo­ta. Nie wyma­ga jakich­kol­wiek prze­ró­bek pilo­ta, czy inge­ren­cji w elek­tro­ni­kę samo­cho­du, bez ryzy­ka utra­ty gwa­ran­cji na samo­chód. Insta­la­cja jest nie­zwy­kle pro­sta i zaj­mu­je tyle co wymia­na bate­rii, naj­wy­żej 3 minu­ty. Możesz to zro­bić samo­dziel­nie! Jeśli zmie­nisz auto, możesz szyb­ko prze­ło­żyć zabez­pie­cze­nie do klu­czy­ka nowe­go auta.

KEYLESS PROTECTOR to w 100% pol­ski pro­dukt, chro­nio­ny kra­jo­wy­mi i euro­pej­ski­mi zgło­sze­nia­mi paten­to­wy­mi. W ofer­cie wystę­pu­ją 3 roz­mia­ry zabez­pie­czeń KEYLESS PROTECTOR, zależ­ne od śred­ni­cy bate­rii zasi­la­ją­cej klu­czyk: KP16 – dla bate­rii o śred­ni­cy 16mm: CR1632 , CR1620 KP20 – dla bate­rii o śred­ni­cy 20mm: CR2032 , CR2025 , CR2016 KP24 – dla bate­rii o śred­ni­cy 24mm: CR2450 , CR2430 , CR2425 
 

Jak działa KEYLESS PROTECTOR?

KEYLESS PROTECTOR wypo­sa­żo­ny w mikro­pro­ce­sor i czuj­nik ruchu, w inte­li­gent­ny spo­sób włą­cza i wyłą­cza zasi­la­nie pomię­dzy bate­rią a klu­czy­kiem. Urzą­dze­nie włą­cza zasi­la­nie klu­czy­ka tyl­ko na czas, gdy wła­ści­ciel potrze­bu­je użyć samo­cho­du. Pilot pozba­wio­ny zasi­la­nia — nie odbie­rze i nie wyśle kodu zezwa­la­ją­ce­go na otwar­cie auta i uru­cho­mie­nie sil­ni­ka. Zło­dziej­skie „waliz­ki” nie mają szans.

Miejsce na kluczyk:

Zabez­pie­czo­ny klu­czyk nale­ży umie­ścić w kie­sze­ni przy­le­ga­ją­cej do cia­ła. Naj­le­piej żeby klu­czyk znaj­do­wał się w kie­sze­ni samo­dziel­nie, bez dodat­ko­wych twar­dych przed­mio­tów, bre­locz­ków i monet. Jeże­li klu­czyk będzie cho­wa­ny do dam­skiej toreb­ki – nale­ży go umie­ścić w osob­nej kie­szon­ce naj­bliż­szej zewnętrz­nej stro­nie, bez dodat­ko­wych twar­dych przed­mio­tów obi­ja­ją­cych się o pilot — mogą one wpro­wa­dzać dodat­ko­we wibra­cje utrud­nia­ją­ce pra­wi­dło­we włą­cze­nie kluczyka.

Aktywacja (włączenie) kluczyka:

Podejść do samo­cho­du i zatrzy­mać się na chwi­lę w bez­ru­chu na ok. 1 sekun­dę, a następ­nie dwu­krot­nie klep­nąć dło­nią w miej­sce spo­czy­wa­nia klu­czy­ka. Czas pomię­dzy pierw­szym i dru­gim klep­nię­ciem powi­nien wyno­sić ok 1 sekun­dę (tole­ran­cja: 0,8 – 1,2 sekun­dy). Klu­czyk jest akty­wo­wa­ny i po chwi­li komu­ni­ku­je się z sys­te­mem Key­less, pozwa­la­jąc na otwar­cie drzwi samo­cho­du oraz uru­cho­mie­nie sil­ni­ka. Jeże­li czas pomię­dzy klep­nię­cia­mi będzie za krót­ki lub za dłu­gi, klu­czyk nie włą­czy się i nie pozwo­li na otwar­cie auta. W przy­pad­ku nie­uda­nej akty­wa­cji klu­czy­ka, nie nale­ży kle­pać wie­lo­krot­nie w klu­czyk. Nale­ży ponow­nie zatrzy­mać się w bez­ru­chu na 1 sekun­dę i klep­nąć w klu­czyk tyl­ko dwu­krot­nie w odstę­pie 1 sekun­dy. Mikro­pro­ce­sor KEYLESS PROTECTORA dba o to, aby nie akty­wo­wać klu­czy­ka w spo­sób przypadkowy.

Dezaktywacja (wyłączenie / zabezpieczenie) kluczyka:

KEYLESS PROTECTOR dzię­ki czuj­ni­ko­wi ruchu potra­fi roz­po­znać kie­dy kie­row­ca wycho­dzi z auta i wyko­nu­je kro­ki. Po opusz­cze­niu samo­cho­du i zamknię­ciu drzwi przy­ci­skiem na klam­ce, wystar­czy wyko­nać ok 25–30 kro­ków, KEYLESS PROTECTOR poli­czy kro­ki i wyłą­czy zasi­la­nie klu­czy­ka. Rów­nież pozo­sta­wie­nie klu­czy­ka w bez­ru­chu przez ponad 3 minu­ty spo­wo­du­je auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie klu­czy­ka. Uwa­ga! Po opusz­cze­niu pojaz­du nie nale­ży pozo­sta­wiać klu­czy­ka wewnątrz pojaz­du, ponie­waż auto może zablo­ko­wać drzwi gdy klu­czyk prze­sta­nie być aktyw­ny (czy­li zabezpieczony).

Montaż KEYLESS PROTECTOR jest bardzo łatwy i szybki:

1. Otwo­rzyć obu­do­wę klu­czy­ka i wyjąć bate­rię. 2. Zało­żyć klips Key­less Pro­tec­tor na bate­rię zwra­ca­jąc uwa­gę na bie­gu­ny + i — bate­rii oraz klip­sa. 3. Umie­ścić bate­rię wraz z zało­żo­nym klip­sem wewnątrz obu­do­wy. Jeże­li bate­ria wraz z zało­żo­nym klip­sem nie mie­ści się w obu­do­wie – nale­ży wymie­nić bate­rię na cień­szą (np. z CR2032 na CR2025). 4. Jeże­li dodat­nia elek­tro­da klip­sa Key­less Pro­tec­tor doci­ska­na jest do bate­rii nakła­da­ną obu­do­wą klu­czy­ka, nale­ży nakle­ić kwa­dra­to­wą gąb­kę doci­sko­wą (w zesta­wie) na dodat­nią elek­tro­dę klip­sa tuż obok ele­men­tów elek­tro­nicz­nych tak, aby ści­śle doci­ska­ła klips do bate­rii. 5. Zamknąć ostroż­nie obu­do­wę klu­czy­ka upew­nia­jąc się, że klips Key­less Pro­tec­tor nie zosta­nie uszko­dzo­ny pod­czas zamy­ka­nia. Klu­czyk jest w tej chwi­li zabez­pie­czo­ny, przy­ci­ski na pilo­cie nie reagują. 

Uwa­ga: Gwa­ran­cja nie obej­mu­je uszko­dzeń mecha­nicz­nych, dla­te­go pro­si­my o ostroż­ny mon­taż i demon­taż urzą­dze­nia lub wyko­na­nie tej ope­ra­cji w Auto­ry­zo­wa­nym Punk­cie Sprze­da­ży i Mon­ta­żu. Nale­ży pamię­tać, że pozo­sta­wio­ny w domu nie­za­bez­pie­czo­ny klu­czyk zapa­so­wy nadal sta­no­wi zagro­że­nie – zabez­piecz go rów­nież insta­lu­jąc KEYLESS PROTECTOR.

Troszkę teorii — zasada działania systemu bezkluczykowego Keyless:

Więk­szość nowo­cze­snych aut wypo­sa­żo­na jest w sys­tem bez­klu­czy­ko­wy: KEYLESS / SMART KEY / KESSY. Nie trze­ba wyj­mo­wać klu­czy­ka z kie­sze­ni aby móc otwo­rzyć auto i uru­cho­mić sil­nik. Zbli­że­nie lub dotknię­cie dło­ni do klam­ki drzwi, ini­cju­je wysła­nie kodu z samo­cho­du do klu­czy­ka (zapy­ta­nie o auto­ry­za­cję). Jeże­li klu­czyk roz­po­zna kod, w odpo­wie­dzi ode­śle kod zezwa­la­ją­cy na otwar­cie auta. Chcąc uru­cho­mić sil­nik, wsia­da­my do wnę­trza auta wraz z klu­czy­kiem. Naci­śnię­cie przy­ci­sku START powo­du­je spraw­dze­nie czy klu­czyk znaj­du­je się wewnątrz kabi­ny oraz ini­cju­je wysła­nie kodu z kok­pi­tu do klu­czy­ka (zapy­ta­nie o auto­ry­za­cję). Jeże­li klu­czyk roz­po­zna kod, w odpo­wie­dzi ode­śle kod zezwa­la­ją­cy na uru­cho­mie­nie sil­ni­ka. Wygo­da korzy­sta­nia z syte­mu jest nie­za­prze­czal­na, jed­nak zło­dzie­je wyko­rzy­stu­ją to udo­god­nie­nie do kra­dzie­ży samochodu.

Dwóch złodziei — dwie „walizki”. Kradzież zaczyna się od chwycenia za klamkę i zeskanowania kluczyka… wystarczą sekundy!

Na czym polega kradzież auta „na walizkę”.

Zło­dzie­je wypo­sa­że­ni są w 2 urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne (tzw. waliz­ki”), któ­re potra­fią prze­chwy­cić kody gene­ro­wa­ne pomię­dzy autem i klu­czy­kiem. Waliz­ki mogą prze­sy­łać kody pomię­dzy sobą na znacz­ne odle­gło­ści, nawet 400–800 metrów. Samo­chód możesz stra­cić wszę­dzie: pod domem, w gara­żu pod­ziem­nym, pod cen­trum han­dlo­wym, na dowol­nym par­kin­gu, a nawet na sta­cji ben­zy­no­wej… w kil­ka sekund.

Naj­wię­cej nagrań video w Inter­ne­cie poka­zu­je prze­bieg kra­dzie­ży w nocy przed domem — z racji zain­sta­lo­wa­nych kamer moni­to­rin­gu. Pierw­szy zło­dziej chwy­ta za klam­kę samo­cho­du ini­cju­jąc wysła­nie z samo­cho­du kodu z zapy­ta­niem o auto­ry­za­cję klu­czy­ka. Jego waliz­ka prze­chwy­tu­je kod i prze­sy­ła go do dru­giej waliz­ki. Wspól­nik przy­kła­da swo­ją waliz­kę do okien, drzwi i ścian budyn­ku, pró­bu­jąc namie­rzyć klu­czyk. Jeśli uda mu się prze­słać kod do klu­czy­ka odda­lo­ne­go nawet o 10 metrów – ten odpo­wie kodem zwrot­nym. Kod auto­ry­za­cyj­ny (odpo­wiedź klu­czy­ka) zosta­je prze­chwy­co­ny przez dru­gą waliz­kę i prze­sła­ny do pierw­szej waliz­ki przy aucie. Pierw­szy zło­dziej otwie­ra auto, wsia­da do środ­ka i wci­ska przy­cisk START. Pro­ce­du­ra prze­sy­ła­nia kodu do klu­czy­ka i odbio­ru kodu zwrot­ne­go się powta­rza. Nastę­pu­je uru­cho­mie­nie sil­ni­ka i samo­chód odjeż­dża. Bez­gło­śnie, bez żad­nych śla­dów wła­ma­nia, w kil­ka sekund…

Jed­nak naj­wię­cej kra­dzie­ży odno­to­wu­je się na par­kin­gach Centr Han­dlo­wych. Wła­ści­ciel auta wcho­dząc do skle­pu nie podej­rze­wa, że ktoś w tym cza­sie pod­cho­dzi do jego auta na par­kin­gu. Pierw­szy zło­dziej chwy­ta za klam­kę, prze­chwy­tu­je kod i wysy­ła go do waliz­ki dru­gie­go zło­dzie­ja śle­dzą­ce­go kie­row­cę, któ­ry wła­śnie robi zaku­py. Wła­ści­ciel auta nie podej­rze­wa rów­nież, że czło­wiek idą­cy za nim w odle­gło­ści kil­ku metrów z nie­wiel­ką tecz­ką na ramie­niu może wła­śnie komu­ni­ko­wać się z jego klu­czy­kiem od samo­cho­du. Waliz­ki zło­dziei prze­chwy­tu­ją kody i prze­sy­ła­ją je pomię­dzy sobą, mimo że odda­lo­ne są nawet o 400–800 metrów. Auto odjeż­dża bez wzbu­dze­nia podej­rzeń prze­chod­niów, pod­czas gdy wła­ści­ciel nadal zaję­ty jest zakupami.

Zło­dzie­je mogą odje­chać w dowol­ne miej­sce póki nie zga­szą sil­ni­ka. Samo­chód może jechać bez klu­czy­ka, kom­pu­ter wyświe­tli jedy­nie infor­ma­cję o bra­ku komu­ni­ka­cji. Koń­czą­ce się pali­wo też nie jest pro­ble­mem, ponie­waż tan­ku­ją auto przy włą­czo­nym sil­ni­ku. Waliz­ki potra­fią prze­chwy­cić i zapi­sać w pamię­ci kody sys­te­mu Key­less, tak aby zło­dzie­je mogli potem doro­bić ory­gi­nal­ne klu­czy­ki. Taka meto­da kra­dzie­ży nie powo­du­je żad­nych śla­dów wła­ma­nia. Kie­dyś zło­dzie­je musie­li się trosz­kę napra­co­wać aby ukraść samo­chód. Musie­li posia­dać kil­ka spryt­nych narzę­dzi, a tak­że wie­dzę gdzie naci­snąć lub pocią­gnąć aby móc otwo­rzyć auto, a potem uru­cho­mić sil­nik. Teraz wystar­czą 2 nie­wiel­kie urzą­dza­nia elek­tro­nicz­ne, wspól­nik i trosz­kę odwa­gi. Kra­dzież jest łatwa, szyb­ka i bezgłośna.

KEYLESS PROTECTOR Uchroni Cię przed coraz bardziej rozpowszechniającą się metodą kradzieży samochodu na walizkę.

Etui na kluczyk…

Oczy­wi­ście klu­czyk możesz zawi­nąć folią alu­mi­nio­wą, scho­wać do spe­cjal­ne­go etui, worecz­ka, lub bla­sza­ne­go pude­łecz­ka… ale nie po to kupi­łeś nowo­cze­sne auto z sys­te­mem bez­klu­czy­ko­wym – żeby za każ­dym razem wyj­mo-wać z cze­goś takie­go klu­czyk! Prze­cież ideą sys­te­mu bez­klu­czy­ko­we­go KEYLESS / SMART KEY / KESSY jest moż­li­wość otwar­cia auta i uru­cho­mie­nie sil­ni­ka bez potrze­by wycią­ga­nia klu­czy­ka z kie­sze­ni lub toreb­ki… po pro­stu pod­cho­dząc do auta. KEYLESS PROTECTOR auto­ma­tycz­nie zabez­pie­czy Twój klu­czyk pozwa­la­jąc Ci cie­szyć się wygo­dą korzy­sta­nia z sys­te­mu bez­klu­czy­ko­we­go Key­less. Jedy­ne co musisz zro­bić, to podejść do auta i klep­nąć się 2‑krotnie w kie­szeń lub toreb­kę. Pro­ste, szyb­kie i wygod­ne, praw­da? Pamię­taj, że „zło­dziej­skie waliz­ki” wypo­sa­żo­ne są w bar­dzo sil­ne ante­ny kie­run­ko­we, któ­re potra­fią sko­mu­ni­ko­wać się z klu­czy­kiem w odle­gło­ści nawet kil­ku­na­stu metrów. Więk­szość etui jedy­nie ogra­ni­cza ich zasięg.

Dodatkowe zabezpieczenie elektroniczne…

Czym wię­cej zabez­pie­czeń – tym lepiej. Załóż­my że Two­je auto ma zain­sta­lo­wa­ne dodat­ko­we ukry­te zabez­pie­cze­nie elek­tro­nicz­ne lub dodat­ko­wy bre­lo­czek bez któ­re­go zło­dziej nie ma moż­li­wo­ści uru­cho­mie­nia sil­ni­ka – mimo to auto nadal nara­żo­ne jest na otwar­cie przy pomo­cy „wali­zek”. Możesz wte­dy stra­cić cen­ne przed­mio­ty pozo­sta­wio­ne w środ­ku (lap­top, tele­fon, narzę­dzia, pie­nią­dze, doku­men­ty). Zło­dzie­je nie mogąc uru­cho­mić sil­ni­ka, zło­śli­wie znisz­czą wnę­trze lub opusz­cza­jąc auto uru­cho­mią gaśni­cę w celu zatar­cia po sobie śla­dów. Dopro­wa­dze­nie kabi­ny do czy­sto­ści po takiej sytu­acji jest bar­dzo trud­ne i kosz­tow­ne. Trud­no też będzie prze­ko­nać fir­mę ubez­pie­cze­nio­wą, że gaśni­ca zosta­ła uru­cho­mio­na przez zło­dzie­ja, a nie wła­ści­cie­la podej­rza­ne­go o chęć wyłu­dze­nia odszkodowania.

KEYLESS PROTECTOR

Zapobiega przed otwarciem drzwi oraz uruchomieniem silnika.

Lokalizator GPS/GSM

Załóż­my, że Two­je auto wypo­sa­żo­ne jest w urzą­dze­nie słu­żą­ce do loka­li­za­cji pojaz­du poprzez sate­li­ty GPS, sie­ci komór­ko­we GSM lub nawet loka­li­za­to­ry korzy­sta­ją­ce z pasm radio­wych. Przy­dat­ne roz­wią­za­nie – ale nie­ste­ty zło­dzie­je i na to mają spo­sób. Posia­da­ją urzą­dze­nia zasi­la­ne wprost z gniazd­ka zapal­nicz­ki samo­cho­do­wej, któ­re potra­fią zagłu­szyć czę­sto­tli­wo­ści fal GPS, GSM oraz radio­wych (urzą­dze­nia te są ogól­no­do­stęp­ne). W rezul­ta­cie auto jest nie­wi­docz­ne przez sate­li­ty, sie­ci komór­ko­we i urzą­dze­nia radiowe.

Ubezpieczenie Auto Casco…

War­to je posia­dać, ale Towa­rzy­stwa Ubez­pie­cze­nio­we tyl­ko szu­ka­ją pre­tek­stu, aby móc odmó­wić wypła­ty odszko­do­wa­nia. Jeśli samo­chód zosta­nie skra­dzio­ny meto­dą na tzw. „waliz­kę”, czy­li zdal­ne sko­pio­wa­nie sygna­łu z ory­gi­nal­ne­go klu­czy­ka – trze­ba będzie udo­wod­nić Ubez­pie­czy­cie­lo­wi (naj­czę­ściej przed sądem), że nie bra­ło się udzia­łu w kra­dzie­ży wła­sne­go samo­cho­du. Nawet jeśli samo­chód zosta­nie zna­le­zio­ny, ale roz­ło­żo­ny na czę­ści i roz­kra­dzio­ny. Doty­czy to rów­nież kra­dzie­ży war­to­ścio­wych przed­mio­tów z wnę­trza pojaz­du. Dzie­je się tak ponie­waż na aucie nie ma śla­dów wła­ma­nia, a kom­pu­ter samo­cho­du zapi­sał infor­ma­cję, że został otwar­ty i uru­cho­mio­ny we wła­ści­wy spo­sób ory­gi­nal­nym klu­czy­kiem. Nie­ste­ty spra­wy sądo­we trwa­ją przy­naj­mniej kil­ka miesięcy.

KEYLESS PROTECTOR

Zabezpiecz swój kluczyk już dziś, aby nadal cieszyć się z udogodnień systemu bezkluczykowego — bez obaw o kradzież lub zniszczenie auta.